Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

ParusMajor
7748 d801 500
Reposted fromsoftboi softboi
ParusMajor
7817 cfff
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu
ParusMajor
8005 9321 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
ParusMajor
8092 084a
I już nie wiem, czy to ja, czy świat zwariował.
Reposted fromkrn krn
ParusMajor
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn
ParusMajor
8206 1a7e 500
Reposted fromNocephya Nocephya

February 07 2019

ParusMajor
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)

November 03 2018

ParusMajor
''Tragedią życia nie jest śmierć, ale to czemu pozwalamy umrzeć w sobie, kiedy żyjemy''
— Norman Cousins

November 02 2018

ParusMajor
8435 b519 500
Reposted fromMonachomachia Monachomachia

November 01 2018

ParusMajor
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz

October 30 2018

ParusMajor
6277 5fa0 500
Reposted fromLane Lane

October 28 2018

ParusMajor
4046 4808
Reposted frompsychosis psychosis

October 22 2018

ParusMajor
5608 925d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianezavisan nezavisan

October 21 2018

ParusMajor
6145 bbf8 500
ParusMajor

October 15 2018

ParusMajor
Reposted fromFlau Flau

October 14 2018

ParusMajor
Reposted fromFlau Flau
ParusMajor
2726 e976
Reposted fromhare hare

October 11 2018

ParusMajor
Reposted fromurban-cities urban-cities
ParusMajor
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl