Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

ParusMajor
7409 a586

July 05 2019

ParusMajor
3115 751f
Reposted fromkarsina karsina

June 29 2019

ParusMajor
7246 009e
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen

June 27 2019

ParusMajor

June 20 2019

ParusMajor
9465 12b6 500
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix

June 19 2019

ParusMajor
8960 aec5
Reposted fromteijakool teijakool
ParusMajor
ParusMajor
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke

June 18 2019

ParusMajor

June 16 2019

ParusMajor
6067 348f 500
Reposted fromyikes yikes
ParusMajor
Gdybyś musiał jutro obudzić się tylko z tym, za co byłeś wdzięczny dzisiaj, to co by Ci zostało?
— K.R.
Reposted fromagatiszka agatiszka
ParusMajor
5815 ac4a 500
Reposted fromniente niente

June 14 2019

ParusMajor
3197 f00b 500
Reposted fromfor-witches for-witches

June 10 2019

ParusMajor

June 08 2019

ParusMajor
5461 626b 500

June 05 2019

ParusMajor
2022 8238
Reposted fromPatij Patij

June 04 2019

ParusMajor
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości. 
— Fernando Pessoa
Reposted fromlovvie lovvie

May 28 2019

ParusMajor

May 26 2019

ParusMajor
7349 580a 500
31.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl