Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

ParusMajor
3728 d7e1 500
I'm trying to keep my mind at bay
ParusMajor
0609 0007 500
Reposted fromsoftboi softboi viaabsurdalna absurdalna
ParusMajor
2312 14b3 500
@witchyfeelings_ ig
Reposted fromabsurdalna absurdalna

May 19 2019

ParusMajor
7912 6774
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen
ParusMajor
7934 82a0 500
Reposted fromyannim yannim
ParusMajor
Ludzi postrzegających siebie jako mniej wartościowych od innych, o zaniżonej lub nieustabilizowanej samoocenie, buduje przede wszystkim pozytywne zdanie innych na ich temat, jawnie okazywane im poparcie czy wyraźnie akcentowana serdeczność. Ich starania idą zatem w kierunku uzyskania od otoczenia aprobaty, na przykład przez nawiązywanie znajomości z osobami wyżej ulokowanymi w hierarchii społecznej, znaczącymi w swoim środowisku czy cieszącymi się dobrą opinią, ponieważ ich sympatia i poparcie mogą dodawać im znaczenia. Inną drogą podnoszenia własnej wartości może być poświęcanie się dla jakiejś osoby lub idei w nadziei, że takie postępowanie zostanie wynagrodzone szacunkiem, przychylnością, a nawet żywymi uczuciami. 
— Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka
ParusMajorRadiant Flowers Overlook Lyon, France in New Mural by INTI
Reposted fromUnderOrion UnderOrion
ParusMajor
8008 2546 500
Reposted fromplants plants

May 16 2019

ParusMajor
Reposted fromFlau Flau

May 15 2019

ParusMajor
Reposted fromFlau Flau

May 14 2019

ParusMajor
7927 e5b2 500
shameless.
ParusMajor
ParusMajor
6566 f32b 500
Reposted fromhare hare

May 13 2019

ParusMajor
6155 c965 500
Reposted fromdippi dippi

April 28 2019

ParusMajor
4211 fa4b 500
Reposted fromsoftboi softboi
ParusMajor
Pewnego dnia, gdzieś - gdziekolwiek, bez wątpienia odnajdziesz siebie i wtedy, tylko wtedy, będzie to najszczęśliwsza lub najgorsza godzina twojego życia.
— Pablo Neruda
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ParusMajor
3813 ea10 500
Reposted frombadbehavior badbehavior

April 27 2019

ParusMajor

April 26 2019

ParusMajor
2804 02e3
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

March 26 2019

ParusMajor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl